تبلیغات
چاه چاهورز - اصطلاحات روانشناسی3
 
چاه چاهورز
لطفا مطالب خود را برای ما ارسال كنید تا در این وبلاگ درج شودchahechahvard@gmail.com
درباره وبلاگ


لطفا مطالب خود را برای ما ارسال كنید تا در این وبلاگ درج شود
chahechahvard@gmail.com
همراه:09379450360

مدیر وبلاگ : اسماعیل غفوری
نویسندگان

رشد روانی –اجتماعی psychosocial development

رشد روانی – اجتماعی عبارتست از رشد شخصیت فرد در ارتباط با افراد دیگر و به عنوان یكی از اعضای جامعه از دوران نوزادی تا آخر عمر . رشد روانی اجتماعی تكوین یك خود اجتماعی است در طول زمان ، خودی كه با خانواده ، فرهنگ ، ملت و … همانند می شود.پر نفوذ ترین نظریه رشد روانی – اجتماعی نظریه اریك اچ اریكسون روانكاو است . به عقیده اریكسون رشد روانی – اجتمای 8 مرحله مجزا دارد : 1)اعتقاد بنیادی در برابر عدم اعتماد بنیادی ( از تولد تا 2 سالگی ) 2 )خود پیروی در برابر شرم و تردید ( از 2 سالگی تا 3 سالگی ) 3)ابتكار در برابر احساس گناه ( از 3 سالگی تا 5 سالگی ) 4)كوشایی در برابر احساس حقارت ( از 5 سالگی تا 11 سالگی ) 5) هویت در برابر گم گشتگی نقش (11 تا 18 سالگی ) 6)صمیمیت در برابر انزوا( از 18 سالگی تا بزرگسالی) 7)زایندگی در برابر ركود ( میانسالی ) 8 )كمال در برابر یأس (كهولت)

تكلیف فرد در هر مرحله رشد این است كه كیفیت مثبت ( یعنی اعتماد ، خود پیروی ، ابتكار و … ) در هر مرحله بروز دهد . اگر چنین شود ، خود اجتماعی سالمی رشد می كند . اگر چنین نشود ، شخص رشد نا كافی خواهد داشت و ممكن است الگوهای رفتاری نا سازگارانه در او بروز كند .

(برونو ، 1370)

رشد شناختی cognitive development

رشد شناختی عبارت است از رشد فرد در طول زمان ، یعنی بالیدگی فرایند های فكری عالی تر از دوران طفو لیت تا بزرگسالی ، تنها نظریة مربوط به رشد شناختی كه از نفوذ بسیاری بر خوردار بوده است . نظریه ای است كه ژان پیاژه مطرح كرده است كه سال ها در فرانسه كار می كرد . به نظر پیاژه چهار مرحلة رشد شناختنی عبارت اند از : (1) حسی – حركتی ( 0 تا 2 سالگی ) (2) – پیش عملیاتی (2 تا 7 سالگی ) (3) – عملیات عینی (7 تا 11 سالگی ) (4) – عملیات صوری كودكان در مرحلة حسی حركتی كنجكاوی زیادی نسبت به جهان نشان می دهند : رفتار آنان منحصراً تحت تأثیر پاسخ های آن ها به محرك ها قرار دارد عادات حركتی اساس شكل گیری تفكر را تشكیل می دهند – تفكر كودكان در مرحله پیش عملیاتی مبتنی بر انسان انگاری و خود محوری است كودكان در این مرحله باور دارند كه رخدادها ممكن است به جا رخ دهند و قصه های شاه پریان را خیلی دوست دارند . تفكر خود محورانه به این معنی است كه كودكان احساس می كنند در مركز رخدادها قرار دارند و همه چیز جهان بر محور آن ها می چرخد . خود محورانه موجب می شود كه درك دید گاهی جز دیدگاه خودشان بر ایشان دشوار باشد . عملیات عینی ، تفكر كودكان عاری از مجاز و كاملاً عینی است . عملیات صوری – تفكر كودكان روبه سطح بزرگسالی می رود . كودكان قادر به تفكر بسیار انتزامی می شوند و می توانند دست به استنباط بزنند و حتی در بارة تفكر فكر كنند ( برونو 1370 )

رفتار اجتماعی Social behavior

رفتار اجتماعی یعنی هر رفتار كه متضمن كنش متقابل دو یا چند انسان با شد . به طور مثال : ازدواج یكی از انواع متعدد رفتار اجتماعی است . رفتار اجتماعی را می توان به دو دستة بسیار گسترده تقسیم كرد . رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستیز . رفتار جامعه پسند سازنده و در جهت پیشبرد اهداف یك گروه مرجع مشخص است . رفتار جامعه ستیز حزب و مانع پیشبرد اهداف یك گروه مرجع است . یكی از مشكلات ما به عنوان موجودات اجتماعی یافتن راههایی است برای پرورش رفتار جامعه پسند . ( برونو 1370 )

رفتار اخلاقی Moral behavior

رفتار اخلاقی به معنای عملكرد اخلاقی است . یكی از مسائل اخلاقی گلبرگ در تحقیقات خود بدان پرداخته مسأله فاصله بین عقاید ، دانسته ها و قضاوت ها ی اخلاقی از یك سو ، و رفتار و عمل اخلاقی از سوی دیگر است گلبرگ برای ایجاد هماهنگی بین حكم اخلاقی و رفتار اخلاقی الگو یا شیوه ای را كه به چهار مرحله پی در پی تقسیم می كند این است كه براساس مراحل ششگانه استدلال اخلاقی گلبرگ تفسیری از واقعه ارائه می دهد . 2- انتخاب : فرد در قدم بعدی عملی را كه مناسب با آن موقعیت اخلاقی تلقی می كند. بر می گزیند در این انتخاب نیز همان مرحله استدلال اخلاقی نقش دارد. 3- در قدم بعدی ، فرد به میزان مسئولیت و الزامی كه در این انتخاب برایش می آورد توجه می كند و در واقع در این مرحله قضاوتی درباره مسئولیت آفرینی و موقعیت انتخابی كرده 4- در انتها ، اگر قضاوت مرحله قبلی به میزان كافی مسئولیت ساز و الزام آور باشد آن انتخاب به عمل می پیوندد و بالاخره حكم اخلاقی به رفتار اخلاقی منجر می گردد و اگر مسئولیتی به همراه نیاورد ، امكان وقوع رفتار اخلاقی به همراه حكم اخلاقی كم می شود .

( كریمی 1373)

رفتار درمانی Behavior Therapy

روشی دررواندرمانی كه به اصول یاد گیری مبتنی است در این روش از فنونی مانند شرطی سازی تقابلی ، تقویت ، و شكل دهی به منظور تغییر رفتار استفاده می شود .

(اتكینسون و هیلگارد ، 1983 )

رفتار مقابله ای Behavioral cooping

آنچه فرد واقعاً به هنگام رو یارویی با یك محرك فشار زای روانی انجام می دهد.

(سارا سون، 1378 )

رفتار نا سازگار (نا بهنجار ) Behavioral maladaptive

بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی به جای آنكه رفتار نا بهنجار را بر حسب انحراف از هنجار های آماری یا اجتماعی تعریف كنند معتقدند كه مهمترین ملاك در این مورد این است كه چگونه رفتاری بر فرد و یا گروه اجتماعی اثر می گذارد . بر طبق این ملاك ، رفتاری نا بهنجار است كه غیر انطباقی باشد ، یعنی پیامد های زیانباری برای فرد یا اجتماع داشته باشد . بعضی از رفتار های انحرافی فردی را مختل می كنند مثل مردی كه چنان از جمعیت می ترسد كه نمی تواند با اتوبوس به محل كارش برود ، زنی كه قصد خود كشی دارد . شكلهای دیگری از رفتار های انحرافی هستند كه برای جامعه زیانبارند . (اتكینسون و هیلگارد ، 1983 )

رقابت competition

در روانشناسی به فعالیت عمدی یا غیر عمدی گفته می شود كه فردیا جمع برای غلبه بر دیگرا ن یابد ست آوردن بیشتر یك چیز و احراز درجة عالی آن را انجام می دهد . این رقابت گاهی ممكن است میان فرد و گذشته اش و یا جامعه و گذشته آن ایجاد شود. ( شعاری نژاد ، 1364 )

روانپزشك psychiatrist

روانپزشك یك پزشك است . روانپزشكی ریشه در سنت پزشكی دارد و در چهار چوب طب سازمان یافته جا می دارد. بنابر این روانپزشكان واجد قدرت و پایگاه حرفه و پزشكی هستند كه بعد از اتمام پزشك عمومی در گرفتن تخصص 3-ساله دورة روانپزشكی را می گذرانند و به آنها روانپزشك گفته می شود . روانپزشك در حذف نشانه بیماری از دارو استفاده می كند . روانپزشكان برای درمان مشكلات روانشناختی بیماران خود از دارو استفاده می كنند.

( فیروز بخت و بیگی ، 1374)

روان درمانی psychotherapy

منظور از روان درمانی ، درمان اختلالهای روانی به كمك تدابیر روان شنا ختی است (نه تدابیر جسمانی یا زیستی) در روان درمانی بین درمانگر و در مانجو ، كنش متقابل منظم وجود دارد كه بر اساس آن اصول روان شناختی می توانند روی افكار ، احساسات یا رفتار در مانجو اثر بگذارند به طوری كه او بتواند به رفتار نا بهنجار خود غلبه كند ، با دشواریهای زندگی خود كنار بیاید یا شكوفا شود .

(نظری ، 1381)

روانشنا سی pychology

از گذشته های دور تا كنون برای روانشناسی تعاریف گوناگون نظیر ، علم ذهن ، علم حیات ذهنی و علم رفتار ارائه گردیده است . در سالهای اخیر روانشناسی به عنوان ، مطالعه علمی رفتار موجود ات زنده یا مطالعه رفتار و فرآیند های ذهنی موجود تعریف شده است . علم روانشناسی با علوم دیگر مانند زیست شناسی و جامعه شناسی دارای روابط و همپوشی قابل توجهی می باشد. ( ساعتچی 1374 )

روانشناسی آموزشگاهی و پرورشی school psychology

در دبستانها و دبیر ستانها فر صتهای شغلی فراوانی در انتظار روان شناسان است با توجه به اینكه مشكلات عاطفی شدید غالباً در همان نخستین سالهای تحصیل آغاز می شود بسیاری از دبستانها روانشناسانی را كه دو ره های آموزشی آنان شامل درسهایی در زمینه رشد كودك ، آموزش و پرورش ، و روانشناسی بالینی است استخدام می كنند . این روانشناسان آموزشگاهی به صورت انفرادی با كودكان كار می كنند تا مشكلات عاطفی و یادگیری آنان را ارزیابی نمایند . بخشی از وظایف آنان اجراء و تفسیر آزمونهای هوش ، پیشرفت درسی و شخصیت است . آنان ضمن مشورت با والدین و معلمان بر نامه هایی برای كمك به كودكان در كلاس یا خانه تنظیم می كنند ، و در عین حال منبع پر ارزشی برای معلمان هستند و راههایی برای رو یا رویی با مشكلات كلاس ارائه می دهند .

(اتكینسون و هیلگارد ، 1983)

روانشناسی بالینی clinical psychologist

روانشناسی كه ضمن اخذ در جه دكترای روانشناسی ، دو سال نیز (تحت نظارت ) به تجربه بالینی در یكی از مراكز بالینی پر داخته است ، چه به طور فردی و چه به عنوان عضوی از یك گروه درمانی ، اصول روانشناسی را برای درمان اختلالهای ذهنی ، هیجانی و رفتاری و كمك به رفع نقایص رشدی افراد و گروهها به كار می گیرد . روانشناس با لینی در روش شناسی تحقیق نیز مهارتهای لازم را كسب كرده است و می تواند در ارزیابی سودمندی خدمات مر بوط به سلامت یا بهداشت روانی نقش داشته باشد و نیز به برنامه ریزی خدمات بالینی بپر دازد .

( ساعتچی ، 1374)

روانشناسان مدرسه School psychologists

روانشناسان مدرسه به كار با مربی ها وسایر ین می پر دازد تا رشد عقلانی ، اجتماعی و هیجانی كودكان مدرسه را ارتقا ء بخشند . آنها برای نیل به این مهم ممكن است در طرحریزی محیط یاد گیری به ارائه كمك بپر دازند محیط كار اینها عبارتست از مدارس ، مهد كودكها و مراكز مراقبت روزانه تا بیمارستانها ، كلینیك ها و حتی موسسه های جزایی ، معدودی از آنها به كار خصوصی اشتغال دارند .

(فیروز بخت و بیگی ، 1374 )

روانشنا سان مشاوره

consultng psychologisys / Co unseling psychologists

فعالیتهای روانشناسان مشاوره با فعالیتهای روانشناسی بالینی همپوشی دارد غالباً روانشناسان مشاوره با افراد بهنجار یا نه چندان سازگار ، سر و كار دارند .كار آنها ممكن است شامل مشاوره گروهی یا انفرادی باشد. معمولاً تكنیك اصلی آنها مصاحبه است اما از آزمون نیز استفاده می كنند ( آزمونهای هوش و شخصیت ) بهترین عرضه های استخدامی برای روانشناسان مشاوره محیطهای تر بیتی با لا خص كالج ها و دانشگاه ها بوده است كلاً روانشنا سان مشاوره خود با فعالیتهای ذیل درگیر است الف ) در مان پیشگیری كننده ب) مشورت ج) مشاوره شغلی د) در مان ، مشاوره

كوتاه مدت .

( فیروز بخت و بیگی1374 )

روانشنا سی تربیتی Educational psychology

این رشته از روانشناسی كوششی می كند كه اصول و قوانین روانشناسی را در تعلیم و تربیت به كار ببرد. در این رشته روشهای مختلف یاد گیریها و تغیر رفتار با توجه به ویژگیهای رشد و مراحل آن مورد بر رسی قرار می گیرد.

( فراهانی و احمدی ،1370 )

روانشنا سی سلامت Health psychology

روانشناسی تندرستی حوزه ا ی از روانشناسی در ارتباط با جلب توجه به راههایی كه می توان با تغییر عادتهای زندگی و كمك به مردم در اصلاح رفتارهایی كه برای زندگی خطر ناك هستند ، از بیماری پیشگیری كرد. ( سارا سون ، 1378 )

روانشنا سی صنعتی و سازمانی organizational psychology

روانشنا سان صنعتی كه گاهی روانشنا سان سازمانی هم نامیده می شوند ممكن است در استخدام یك سازمان باشند و یا به عنوان مشاور ، به طور همزمان با چند سازمان تجاری همكاری كنند . این روانشناسان با مسایلی سر و كار دارند از قبیل گزینش افراد مناسب برای یك شغل ، پرورش بر نا مه های آموزش شغلی و شركت در آن دسته از تصمیم گیریهای مدیریت كه با روحیه كاری و بهزیستی كاركنان ارتباط دارد

( اتكینسون و هیلگارد ، 1983)

روانشناسی فیزولوژیك Physiological psychology

در یك بیان كلی ، روانشناسی فیزیو لوژیك را علمی می دانند كه تقابل و پیوند میان تن و روان را مطالعه می كند . این تعریف جنبه ای بسیار عام دارد و بطور دقیق مشخص نمی كند كه روانشناسی فیزیو لوژیك چه علمی است . بنابر این در یك تعریف دقیق می توان گفت كه روانشناسی فیزیو لوژیك نقش دستگاههای عصبی ، حسی و غدد درون ریز را در بروز رفتارها و فرایند های ذهنی انسان و حیوانات مطالعه می كند . البته تن و روان كنش متقابل دارند ، و كاركرد های جانداران نیز بر دستگاههای زیستی آنها اثر می گذازند . مانند پیامد های جسمانی و تغیراتی كه استر سورها ( عوامل تنش زا ) ، محركهای بیرو نی ، یادگیریها و فرایند های ذهنی در دستگاههای تنی انسان پدید می آورند. روانشناسی فیزیو لوژیك با اسامی گوناگونی شناخته می شود: روانشناسی زیستی ، روانشناسی عصب شناختی ، روانشناسی زیست شناختی .

روانشناسی فیزیو لوژیك مطالعه مكانیسم های فیزیو لوژیك تشكیل دهنده رفتار انسان است . روانشناسان فیزیو لوژیك اسا ساً به رویدادهای فیزیو لوژی اعصاب كه با فرایند های روانشناختی چون ادراك ،تفكر ، یادگیری و انگیزش مرتبط می باشند علاقمند هستند . از آنجا كه دستگاه عصبی – و اساساً مغز – رفتار را تنظیم و كنترل می كنند ، روانشناسان فیزیو لوژیك قسمت اعظم تلاشهای تحقیقاتی خود را معطوف به فهم ساختار و كاركرد های دستگاه عصبی و ارتباط آنها با رفتار كرده اند.

( مر تضوی ، 1378 )

اوایی Validity

هر آزمونی برای اندازه گیری یك یا چند خصیصه مشخص درست شده است . منظور از روایی یك آزمون بررسی این واقعیت است كه آیا آزمون مورد نظر می

تواند در عمل و به درستی همان چیزی را كه مدعی است مورد سنجش قرار دهد.

( شریفی و نجفی زند ، 1376 )

روش آزمایشی Experimental Method

روشی است كه در آن بر آزمودنی شرایط ، حوادث و اقدامات تجربی به وسیله آزمایش كننده تحمیل می شود تا بدین وسیله روابط علت و معلولی بین آن تغیرات تحمیل شده و رفتار آزمودنی مورد بررسی قرار گیرد .

( كرمی نوری و مرادی ،1371 )

روش زمینه یابی Survey method

روش برای گرد آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از نمونه بزرگی از افراد

( اتكینسون و هیلگارد ، 1983 )

روش مشاهده ا ی Observation method

مطالعه رویداد ها به صورتی كه در طبیعت روی می دهند ، بی آنكه متغیر ها به شیوه آزمایش كنترل شوند ، مطالعه لانه سازی پرندگان و مشاهده رفتار های كودكان در مو قعیتهای بازی نمونه هایی از این روش محسوب می شوند .

(اتكینسون و هیلگارد ، 1983 )

روش همبستگی Correlation method

وجود ارتباط بین دو واقعه یا متغیر ( یا بیشتر از دو ) را مورد بررسی قرار می دهد. در روش همبستگی كلیه آزمو دنیها تحت شرایط یكسان مورد مشاهده قرار می گیرند . همچنین در این روش در مقایسه با روش تجربی به جای آنكه محققین تغیراتی راخود به وجود آوردند و یا شرایطی را بر آزمودنیها تحمیل كنند ، پدیده هایی را مورد مطالعه قرار می دهند كه در حال حاضر وجود دارند و نیازی به دستكاری آنان نمی باشد . نمونه : 1 – آیا طرز رفتار كودك در مدرسه با پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده او ارتباط دارد ؟ 2 – آیا بین تأ خیر در آموزش كنترل ادرار در كودكی و رفتار و سواسی در بزرگسالی ارتباطی وجود دارد ؟

( كرمی نوری و مرادی ، 1371 )

رویا Dream

تصویر سازی ذهنی در خواب ، به نظر می آید كه بسیاری از موجودات زنده این پدیده را تجربه می كنند و رویا در مرحله أی از خواب كه به آن « R EM» گفته می شود ، یعنی در مرحله حركات سریع چشم تجربه می شوند.

از دیدگاه فروید رویا عبارتست از كوشش برای رفع اضطراب ناشی از مكانیسم دفاعی سر كوبی به نحوی كه فرد حد اقل تعارض را تجربه كند ، به اعتقاد فروید ، رویایی كه به این نتیجه منتهی نشود باعث بیدار شدن توأم با وحشت شخص می گردد .

( ساعتچی ، 1374 )

رویكرد پدیدار شناختی Phenomenological approach

رویكرد پدیدار شناختی بر تجربه شخصی تاكید دارد یعنی به نظر شخصی فرد در بارة وقایع یا همان پدیدار شناختی وی اهمیت قائل می شوند . برخی نظریه های پدیدار شناختی را انسانگرا نیز نامیده اند زیرا این نظریه بر ویژگی های تمایز دهنده انسانها از حیوانات تاكید دارد . كه این تاكید آنها انگیزه خود شكوفایی را نیز شامل می شود . ( نظری ، 1381 )

رویكرد رفتار گرایی Behaviorist approach

بنیانگذار این مكتب والتون بود و روانشناسی را « علم مطالعه رفتار آدمی و موجود زنده » تعریف كرده و گفته است چیزی به نام ذهن و هشیاری نداریم .

طرفداران این رویكرد معتقد ند كه شخصیت آدمی ساخته و پرداخته محیط است . رفتار انسان و خصایص انسان تابع محركات محیطی است و محیط باعث چگونگی رفتار ها می شود . آنها معتقد ند كه بیماریهای روانی را هم یاد می گیریم و آنرا تجربه می كنیم . ( نظری ، 1381)

رویكرد رفتاری در روانشناسی آن دسته از فعالیت های موجود زنده را بررسی می كند كه می توان مستقیماً آنها را مشاهده كرد. رویكرد رفتاری ، رفتار گرایی خوانده می شود كه با بررسی محركهای محیط ، پاسخ هایی كه این محرك فرا می خوانند و پاداش ها و تنبیه هایی كه به دنبال این پاسخ ها می آیند سر و كار دارد . این رویكرد ، روانشناسی محرك – پاسخ یا به اختصار ( ( S – R نیز نامیده می شود و محور اصلی مورد مطالعه در آن یاد گیری است .

( نظری ، 1381 )

رویكرد روانكاوی Psychoanalyرشد جنسی Sexual development

در آغاز نو جوانی ، اغلب كودكان به دوره سزیعی از رشد جسمانی ( جهش نموی نوجوانی ) گام می گذارند كه با رشد تدریجی اندامهای تناسلی و ویژگیهای جنسی ثانویه ( مثل رشد پستانها در دختران و پیدایش ریش در پسران و نمایان شدن موی بر اندامهای تناسلی هر دو جنس) همراه است. این تغییرات طی یك دوره تقریباً دو ساله رخ می دهند و با بلوغ جنسی به اوج می رسند. نشانه بلوغ جنسی ، شروع قاعدگی در دختران و نمایان شدن نطفه های زنده در ادرار پسران است .

(اتكینسون و هیلگارد ، 1983 )

sis

اولین رویكرد بررسی شخصیت كه توسط زیگموند فروید به وجود آمد رویكرد روانكاری بود. روانكا وی منعكس كننده نگرش جبر گرایانه و بد بینانة فروید از طبیعت انسان است و بر نیرو های نا هشیار ،امیال زیست شناختی ، جنسی و پر خاشگر و تعارضات اولیه كودكی به عنوان فرمانروا یان و شكل دهندگان شخصیت تاكید دارد .

( شولتز ، 1987)

رویكرد شناختی Cognitve approach

رویكرد شناختی معتقد است كه اگر بخواهیم رفتار را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم بایستی به آنچه كه در درون انسان اتفاق می افتد توجه داشته باشیم و محیط درونی در واقع به عنوان واسطه پدیده ای روانی بین محرك بیرونی و رفتار عمل می كند كه ممكن است قابل مشاهده مستقیم نباشد . پدیده هایی از قبیل ادراك ، فرآیند های تفكر از قبیل حل مسأله، زبان و حافظه اگر چه قابل مشاهده نیستند ولی واقعیت هایی هستند كه بدون توجه به آنها توصیف و تبیین رفتار و فر آیند های روانی ، امكان پذیر نمی باشد . ( نظری ، 1381 )

رهبری Leadership

اعمال اقتدار و نفوذ در داخل یك گروه اجتماعی ، هماهنگ كردن فعالیتهای ، افراد یك گروه در جهت نیل به هدف یا هدفهای معین . ( ساعتچی 1374 )

« ز »

زیگموند فر وید Sigmund freud

فروید در ماه مه 1856 در فر یبرگ موراوی (F reibery moravia) متولد شد . در سال 1990 نام میدان استالین این شهر به میدان فروید تغیر یافت . پدر فروید تاجر نسبتاً نا موفق بود . زمانی كه تجارب وی در مواردی با شكست مواجه شد ، خانواده وی به لایپزیك (Leipzip) آلمان مهاجرت نمود و سپس ، وقتی كه فروید چهار ساله بود به وین اطرایش مهاجرت كرد. فروید تقریباً 80 سال در وین باقی ماند . و در اواخر سپتامبر 1939 در لندن چشم از جهان فرو بست . وی بنیانگذار مكتب روانكاوی بود . ( شولتز ، 1987)

زیگوت Zygote

حیات هر انسان با تركیب سلول نر وماده آغاز می شود . تركیب سلول نر و ماده را تخم بارور شده یا زیگوت می نامند . تخم بارور شده در هسته (46) رشته كوچك و بزرگ دارد كه به كروموزم موسوم است . این كروموزمو ها دو به دو قرار می گیرند . یعنی 23 را تشكیل می دهند . ( نادری و سیف نراقی 1373)

زبان Language

زبان معمولاً به تمام اشكال و انواع ارتباطات انسانی اطلاق می گردد كه برای بازگر نمودن افكار و احساسات گوناگون از طریق مختلف مانند نوشتن ، گفتن ، خواندن ، شنیدن به كار گیری دستور و قواعد زبان تغیرات قیافه اداها و هنر و … بكار میرود . تكلّم نیز بخشی ویژه از زبان است . ( سیف نرافی و نادری ، 1380 )آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :